ogłoszeń na stronę pokaż opisy wyczyść ulubione
Sortuj: tytuł | data
Urząd Pracy m.st. Warszawy:

Warszawa, dnia 29 stycznia 2018 r.

Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – doradca zawodowy – stażysta/doradca zawodowy – 1 etat w dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej

Główne obowiązki:

 • realizacja usługi poradnictwa zawodowego (porady grupowe, porady indywidualne)
 • opiniowanie zgłoszeń i wniosków na szkolenia
 • bieżąca obsługa klientów Urzędu, tworzenie i uzupełnianie i prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej, tworzenie indywidualnego planu działania
 • wydawanie skierowań do realizacji usług rynku pracy
 • udzielanie klientom Urzędu informacji o lokalnym rynku pracy, możliwościach i zasadach kierowania na szkolenia indywidualne i grupowe
 • monitorowanie i raportowanie działań własnych

Wykształcenie niezbędne: wyższe, preferowane wykształcenie w zakresie: doradztwo zawodowe, pedagogika pracy, psychologia, socjologia, praca socjalna, zarządzanie zasobami ludzkimi,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie
 • wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych
 • bezpośrednia obsługa klientów Urzędu

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm./
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows
 • min. roczne doświadczenie zawodowe związane z poradnictwem zawodowym

Wymagania pożądane:

 • wiedza na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz warunkach i możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej
 • życzliwy stosunek do klienta, nastawienie na współpracę i pomoc
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • odpowiedzialność, komunikatywność i sumienność w wykonywanych obowiązkach
 • nastawienie na realizację wyznaczonych zadań

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póź.zm.)

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przekracza 6%.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Administratorem danych jest Urząd Pracy m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Grochowskiej 171B, 04-111 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Dane zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.) zaś aplikacje niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „doradca zawodowy” w terminie do 13 lutego 2018 r.do godz.15 w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, przy ul. Ciołka 10 a, pok.120/sekretariat/.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.